Sơ đồ tổ chức

 Nhân sự Công ty Điện lực Hậu Giang: 482 nhân sự

            I. Các phòng ban Công ty:

1. Ban Gián đốc: 03, gồm có

·         01 Giám đốc

·         02 Phó Giám đốc

2. Văn phòng Công ty

3. Phòng TCNS

4. Phòng TTBVPC

5. Phòng TCKT

6. Phòng Kinh doanh

7. Phòng Điều độ

8. Phòng CNTT

9. Phòng AT

10. Phòng QLĐT

11. Phòng KHVT

12. Phòng Kỹ Thuật

13. Phòng KGMBĐ

14. Phân xưởng cơ điện

15. Ban QLDA

            II. Các Điện lực trực thuộc

1. Điện lực TP Vị Thanh

2. Điện lực Vị Thủy

3. Điện lực TX Long Mỹ

4. Điện lực Long Mỹ

5. Điện lực Phụng Hiệp

6. Điện lực TX Ngã Bảy

7. Điện lực Châu Thành

8. Điện lực Châu Thành A