Quy định cung cấp các dịch vụ điện theo quyết định 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017
Chi tiết...
Thủ tục và mẫu biểu cấp điện cho khách hàng từ lưới điện cao áp
BM 03 Biểu đồ phụ tải BM 09 Giấy đề nghị mua điện PL07 Hợp đồng đầu tư PL11 Lưu đồ cấp điện cao áp PL12 Trình tự cấp điện cao áp PL13 Hồ sơ đề nghị cấp điện cao áp
Chi tiết...
Thủ tục và mẫu biểu cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp
BM 01 Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt BM 02 Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt BM 03 BIểu đồ phụ tải BM 07 Biên bản nghiệm thu kỹ thuật BM 08 Biên bản nghiệm thu đóng điện PL04 Lưu đồ cấp điện trung áp PL05 Trình tự cấp điện trung áp PL06 Hồ sơ đề nghị cấp điện trung áp PL07 Hợp đồng đầu tư PL08 Thoả thuận đấu nối và kỹ thuật PL09 BIên chế hồ sơ nghiệm thu đóng điện PL10 Hồ sơ đề nghị đấu nối
Chi tiết...
Thủ tục và mẫu biểu cấp điện cho khách hàng từ lưới điện hạ áp
BM 01 Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt BM 02 Giấy đề nghị mua điện hạ áp ngoài sinh hoạt BM 03 Biểu đồ phụ tải BM 04 Biên bản thoả thuận vị trí lắp đặt hệ thống bị đo đếm và trách nhiệm đầu tư Giấy đăng ký biểu đồ phụ tải Giấy đề nghị mua điện dùng chung Giấy đề nghị tách hợp đồng mua bán điện Giấy đề nghị thay đổi công suất công tơ Giấy đề nghị thay đổi thông tin khách hàng PL01 Lưu đồ cấp điện hạ áp PL02 Trình tự cấp điện hạ áp PL03 Hồ sơ đề nghị cấp điện hạ áp
Chi tiết...
 
Đầu trang